Moon

Jan, Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 6, Leo 8, Vir. 10, Lib. 12, Scor. 15, Sag. 17, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 25, Ar. 27, Tau. 30. Feb. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 14, Cap. 16, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28.

Mar. Gem. 1, Can. 2, Leo 4, Vir. 6, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 13, Cap. 16, Aqu. 18, Pi. 21, Ar. 23, Tau. 25, Gem. 27, Can. 29.

Apr. Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 7, Sag. 9, Cap. 12, Aqu. 14, Pi. 17, Ar. 19, Tau. 22, Gem. 24, Can. 26, Leo 28, Vir. 30.

May Vir. 1, Lib. 2, Scor. 4, Sag. 7, Cap. 9, Aqu. 12, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 19, Gem. 21, Can. 23, Leo 25, Vir. 27, Lib. 29.

Jane Scor. 1, Sag. 3, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 17, Can. 19, Leo 21, Vir. 23, Lib. 26, Scor. 28, Sag. 30. July Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 25, Sag. 27, Cap. 30. Aug. Aqu. 1, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 9, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 29, Pi. 31. Sept. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 7, Can. 9, Leo 11, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 18, Sag. 20, Cap. 22, Aqu. 25, Pi. 27, Ar. 30.

Oct. Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 7, Leo 9, Vir. 11, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 17, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 25, Ar. 27, Tau. 30.

Nov. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 13, Cap. 16, Aqu. 18, Pi. 21, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28, Can. 30. Dec. Can. 1, Leo 2, Vir. 4, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 26, Can. 28, Leo 30.

Mercury

Jan. Gem. 1, Can. 4, Leo 9, Vir. 14, Lib. 21, Scor. 29. Feb. Sag. 8, Cap. 19.

Mar. Aqu. 1, Pi. 10, Ar. 17, Tau. 23, Gem. 28. Apr. Can. 1, Leo 5, Vir. 12, Lib. 19, Scor. 27. May Sag. 7, Cap. 18, Aqu. 28. June Pi. 6, Ar. 13, Tau. 18, Gem. 23, Can. 30.

July Leo 3, Vir. 9, Lib. 16, Scor. 24. Aug. Sag. 3, Cap. 14, Aqu. 24.

Sept. Pi. 2, Ar. 9, Tau. 14, Gem. 19, Can. 24, Leo 29.

Oct. Vir. 5, Lib. 12, Scor. 20, Sag. 30.

Nov. Cap. 10, Aqu. 20, Pi. 29.

Dec Ar. 6, Tau. 11, Gem. 16, Can. 21, Leo 26.

Venus

Jan. Sag. 1, Cap. 10, Aqu. 29.

Feb, Pi. 18.

Map. Ar. 9, Tau. 27.

App. Gem. 15.

May Can. 4, Leo 22.

Jnne Vir. 10, Lib. 28.

Jaly Scor. 17.

Ang. Sag. 3, Cap. 23.

Sept. Aqu. 11, Pi. 30.

Oct. Ar. 19.

Nov. Tau. 7, Gem. 26.

Dec Can. 13.

Mars

Jan. Sag. 1, Cap. 15. Map. Aqu. 7. App. Pi. 23. Jane Ar. 10. Jaly Tau. 30. Sept. Gem. 20. Nov. Can. 19.

Jupiter

Jan. Vir. 1, Lib. 13.

Saturn

Sag. Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Jan. Scor. 1, Sag. 15.

Neptune

Gem. Jan. 1-Dec. 31.