Moon

Jan. Sag. 1, Cap. 4, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 11, Tau. 13, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 31. Peb. Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 5, Ar. 7, Tau. 9, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 18, Lib. 20, Scor. 22, Sag. 25, Cap. 27.

Mar. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 7, Gem. 9, Can. 11, Leo 14, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 21, Sag. 23, Cap. 26, Aqu. 28, Pi. 30.

Apr. Ar. 1, Tau. 4, Gem. 6, Can. 8, Leo 10, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 17, Sag. 19, Cap. 22, Aqu. 24, Pi. 27, Ar. 29.

May Tau. 1, Gem. 3, Can. o, Leo 7, Vir. 9, Lib. 12, Scor. 14, Sag. 17, Cap. 19, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 28, Gem. 30. Jane Can. 1, Leo 3, Vir. 6, Lib. 8, Scor. 10, Sag. 12, Cap. 14, Aqu. 17, Pi. 19, Ar. 22, Tau. 24, Gem. 26, Can. 28.

Jnly Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 8, Sag. 10, Cap. 13, Aqu. 15, Pi. 18, Ar. 20 Tau. 22, Gem. 24, Can. 26, Leo 28, Vir. 31.

Aug. Vir. 1, Lib. 2, Scor. 4, Sag. 7, Cap. 9, Aqu. 12, Pi. 14, Ar. 16, Tau. 19, Gem. 21, Can. 23, Leo 25, Vir. 27, Lib. 29, Scor. 31.

Sept. Scor. 1, Sag. 3, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 10, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 17, Can. 19, Leo 21, Vir. 24, Lib. 26, Scor. 28, Sag. 30.

Oct. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 14, Can. 16, Leo 18, Vir. 20, Lib. 23, Scor. 25, Sag. 28, Cap. 30. Nov. Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 8, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 29.

Dec Pi. 1, Ar. 3, Tau. 6, Gem. 8, Can. 10, Leo 12, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 24, Aqu. 26, Pi. 28, Ar. 31.

Mercury

Jan. Ar. 1, Tau. 6, Gem. 11, Can. 16, Leo 21, Vir. 27.

Peb. Lib. 3, Scor. 11, Sag. 21.

Mar. Cap. 4, Aqu. 14, Pi. 23, Ar. 30.

Apr. Tau. 4, Gem. 9, Can. 14, Leo 19, Vir. 25.

May Lib. 1, Scor. 10, Sag. 20, Cap. 31.

Jane Aqu. 10, Pi. 19, Ar. 26.

Jaly Tau. 1, Gem. 6, Can. 11, Leo 16, Vir. 22, Lib. 28.

Ang. Scor. 6, Sag. 16, Cap. 27.

Sept. Aqu. 6, Pi. 15, Ar. 22, Tau. 27.

Oct. Gem. 2, Can. 7, Leo. 12, Vir. 18, Lib. 24. .

Nov. Scor. 2, Sag. 12, Cap. 23.

Dec. Aqu. 3, Pi. 12, Ar. 19, Tau. 24.

Venus

Jan. Tau. 1, Gem. 20. Feb. Can. 7, Leo 26. Mar. Vir. 17. Apr. Lib. 4, Scor. 22. May Sag. 11, Cap. 30. Jane Aqu. 18. Jaly Pi. 7, Ar. 26.

Aug. Tau. 14.

Sept. Gem. 1, Can. 20.

Oct. Leo 8, Vir. 27.

Not. Lib. 15.

Dec. Scor. 3, Sag. 22.

Mars

Jan. Can. 1. Mar. Leo 6. Apr. Vir. 19. Jnne Lib. 26. Sept. Scor. 22. Not. Sag. 21.

Jupiter

Vir. Jan. 1-Dec 31.

Saturn

Jan.' Scor. 1. Ang. Sag. 8.

Uranus

Scor. Jan. 1-Dec 31.

Neptune

Gem. Jan. 1-Dec 31.