Moon

Jan. Leo 1, Vir. 4, Lib. 6, Scor. 8, Sag. 11, Cap. 14, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 25, Can. 27, Leo 29, Vir. 31. Feb. Vir. 1, Lib. 2, Scor. 5, Sag. 7, Cap. 10, Aqu. 12, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 19, Gem. 21, Can. 23, Leo 25, Vir. 28.

Mar. Vir. 1, Lib. 2, Scor. 4, Sag. 7, Cap. 9, Aqu. 12, Pi. 14, Ar. 16, Tau. 18, Gem. 21, Can. 23, Leo 25, Vir. 27, Lib. 29, Scor. 31.

Apr. Scor. 1, Sag. 3, Cap. 5, Aqu. 8, Pi. 10, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 17, Can. 19, Leo 21, Vir. 23, Lib. 25, Scor. 28, Sag. 30.

May Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 14, Can. 16, Leo 18, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 25, Sag. 28, Cap. 30. Jane Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 8, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, .Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 29.

July Pi. 1, Ar. 4, Tau. 6, Gem. 8, Can. 10, Leo 12, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 24, Aqu. 26, Pi. 29, Ar. 31.

Aug. Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 6, Leo 8, Vir. 10, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 17, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 25, Ar. 27, Tau. 30.

Sept. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 14, Cap. 16, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28, Can. 30.

Oct. Can. 1, Leo 2, Vir. 4, Lib. 6, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 25, Can. 27, Leo 29. Nov. Vir. 1, Lib. 3, Scor. 5, Sag. 7, Cap. 10, Aqu. 12, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 19, Gem. 21, Can. 24, Leo 26, Vir. 28, Lib. 30.

Dee. Lib. 1, Scor. 2, Sag. 5, Cap. 7, Aqu. 10, Pi. 12, Ar. 15, Tau. 17, Gem. 19, Can. 21, Leo 23, Vir. 25, Lib. 27, Scor. 29, Sag. 31.

Mercury

Jan. Sag. 1, Cap. 9, Aqu. 19, Pi. 27. Feb. Ar. 1, Tau. 9, Gem. 14, Can. 19, Leo 23. Mar. Vir. 2, Lib. 7, Scor. 15, Sag. 25. Apr. Cap. 6, Aqu. 16, Pi. 24.

May Ar. 1, Tau. 7, Gem. 12, Can. 16, Leo 22, Vir. 27. Jane Lib. 3, Scor. 11, Sag. 22.

July Cap. 3, Aqu. 13, Pi. 21, Ar. 28.

Aug. Tau. 3, Gem. 8, Can. 12, Leo 17, Vir. 25, Lib. 30.

Sept. Scor. 7, Sag. 17, Cap. 29.

Oct. Aqu. 9, Pi. 17, Ar. 24, Tau. 30.

Nov. Gem. 4, Can. 8, Leo 14, Vir. 19, Lib. 26.

Dee. Scor. 4, Sag. 17, Cap. 25.

Venus

Jan. Vir. 1, Lib. 13, Scor. 30.

Feb. Sag. 18.

Mar. Cap. 8, Aqu. 27.

Apr. Pi. 15.

May Ar. 4, Tau. 22.

Jane Gem. 10, Can. 29.

Jaly Leo 17.

Aug. Vir. 5, Lib. 23.

Sept. Scor. 11.

Oct. Sag. 1, Cap. 18.

Nov. Aqu. 7, Pi. 26.

Dee. Ar. 14.

Mars

Jan. Vir. 1. Feb. Lib. 23. Apr. Scor. 28. June Sag. 27. Aug. Cap. 22. Oet. Aqu. 10. Nov. Pi. 27.

Jupiter

Jan. Scor. 1. May Sag. 2.

Saturn

Leo Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Lib. Jan. 1-Dec. 31.

Jam. Tan. 1, Gem. 27.