Moon

Jam. Sag. 1, Cap. 2, Aqu. 4, Pi. 7, Ar. 9, Tau. 11, Gem. 14, Can. 16, Leo 18, Vir. 20, Lib. 22, Scor. 24, Sag. 26, Cap. 29, Aqu. 31. Feb. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 8, Gem. 10, Can. 12, Leo 14, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 20, Sag. 28, Cap. 25, Aqu. 28.

Mar. Aqu. 1, Pi. 2, Ar. 5, Tau. 7, Gem. 9, Can. 12, Leo 14, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 20, Sag. 22, Cap. 24, Aqu. 27, Pi. 29. Apr. Ar. 1, Tau. 3, Gem. 6, Can. 8, Leo 10, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 16, Sag. 18, Cap. 21, Aqu. 23, Pi. 26, Ar. 28.

May Tau. 1, Gem. 3, Can. 5, Leo 7, Vir. 9, Lib. 12, Scor. 14, Sag. 16, Cap. 18, Aqu. 20, Pi. 23, Ar. 25, Tau. 28, Gem. 30.

Jane Can. 1, Leo 3, Vir. 5, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 26, Can. 28.

July Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 7, Sag. 9, Cap. 12, Aqu. 14, Pi. 17, Ar. 19, Tau. 22, Gem. 24, Can. 26, Leo 28, Vir. 30.

Aug. Lib. 1, Scor. 3, Sag. 6, Cap. 8, Aqu. 10, Pi. 13, Ar. 15, Tau. 18, Gem. 20, Can. 23, Leo 25, Vir. 27, Lib. 29, Scor. 31.

Sept. Scor. 1, Sag. 2, Cap. 4, Aqu. 7, Pi. 9, Ar. 12, Tau. 14, Gem. 17, Can. 19, Leo 21, Vir. 23, Lib. 25, Scor. 27, Sag. 29.

Oct. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 5, Ar. 8, Tau. 10, Gem. 13, Can. 15, Leo 17, Vir. 20, Lib. 22, Scor. 24, Sag. 26, Cap. 28, Aqu. 31.

Nov. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 8, Gem. 10, Can. 12, Leo 15, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 23, Cap. 25, Aqu. 28, Pi. 30. Deo. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 7, Can. 10, Leo 12, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 18, Sag. 20, Cap. 23, Aqu. 25, Pi. 27, Ar. 30.

Mercury

Jan. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 13, Ar. 20, Tau. 26, Gem. 30.

Feb. Can. 4, Leo 9. Vir. 15. Lib. 22.

Mar. Scor. 2, Sag. 12, Cap. 23.

Apr. Aqu. 2, Pi. 11, Ar. 17, Tau. 23, Gem. 28.

May Can. 3, Leo 8, Vir. 14, lib. 21, Scor. 29.

Jane Sag. 8, Cap. 19, Aqu. 29.

July Pi. 8, Ar. 15, Tau. 20, Gem. 25, Can. 30.

Aug. Leo 4, Vir. 10, Lib. 16, Scor. 25.

Sept. Sag. 4, Cap. 15, Aqu. 25.

Oct. Pi. 4, Ar. 11, Tau. 16, Gem. 21, Can. 26, Leo 31.

Nov. Vir. 6, Lib. 12, Scor. 21.

Dee. Sag. 1, Cap. 12, Aqu. 19, Pi. 31.

Venus

Jan. Ar. 1, Tau. 2, Gem. 21.

Feb. Can. 8, Leo 27.

Mar. Vir. 17.

Apr. Lib. 5, Scor. 24.

May Sag. 13, Cap. 31.

Jane Aqu. 19.

Jaly Pi. 8, Ar. 28.

Aug. Tau. 15.

Sept. Gem. 2, Can. 21.

Oct. Leo 9, Vir. 28.

Nov. Lib. 16.

Dee. Scor. 4, Sag. 23.

Mars

Jan. Pi. 1, Ar. 11. Mar. Tau. 3.

Apr. Gem. 25. June Can. 23. Ang. Leo 26. Nov. Vir. 2.

Jupiter

Jan. Sag. 1. May Cap. 14.

Saturn

Leo Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Lib. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Gem. Jan. 1-Dec. 31.