Moon

Jan. Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 6, Leo 8, Vir. 10, Lib. 12, Scor. 15, Sag. 17, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 25, Ar. 27, Tau. 30.

Feb. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 14, Cap. 16, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28.

Mar. Gem. 1, Can. 2, Leo 4, Vir. 6, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 13, Cap. 16, Aqu. 18, Pi. 21, Ar. 23, Tau. 25, Gem. 27, Can. 29.

Apr. Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 7, Sag. 9, Cap. 12, Aqu. 14, Pi. 17, Ar. 19, Tau. 22, Gem. 24, Can. 26, Leo 28, Vir. 30.

May Vir. 1, Lib. 2, Scor. 4, Sag. 7, Cap. 9, Aqu. 12, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 19, Gem. 21, Can. 23, Leo 25, Vir. 27, Lib. 29.

Jane Scor. 1, Sag. 3, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 17, Can. 19, Leo 21, Vir. 23, Lib. 26; Scor. 28, Sag. 30.

July Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 25, Sag. 27, Cap. 30. Aug. Aqu. 1, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 9, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 29, Pi. 31. Sept. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 7, Can. 9, Leo 11, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 18, Sag. 20, Cap. 22, Aqu. 25, Pi. 27. Ar. 30.

Oct. Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 7, Leo 9, Vir. 11, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 17, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 25, Ar. 27, Tau. 30. Hot. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 13, Cap. 16, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28, Can. 30. Dec. Can. 1, Leo 2, Vir. 4, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 26, Can. 28, Leo 30.

Mercury

Jan. Leo 1, Vir. 4, Lib. 11, Scor. 19, Sag. 30.

Feb. Cap. 10, Aqu. 20, Pi. 28.

Mar. Ar. 7, Tau. 12, Gem. 18, Can. 23, Leo 28.

Apr. Vir. 2, Lib. 9, Scor. 18, Sag. 28.

May Cap. 9, Aqu. 19, Pi. 27.

Jane Ar. 3, Tau. 8, Gem. 14, Can. 19, Leo 24, Vir. 29.

July Lib. 6, Scor. 15, Sag. 25.

Ang. Cap. 5, Aqu. 15, Pi. 23, Ar. 30.

Sept. Tau. 5, Gem. 10, Can. 15, Leo 20, Vir. 25.

Oct. Lib. 2, Scor. 11, Sag. 21.

Hot. Cap. 1, Aqu. 11, Pi. 19, Ar. 26.

Dee. Tau. 2, Gem. 7, Can. 12, Leo 17, Vir. 22, Lib. 29.

Venus

Jan. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 22.

Feb. Ar. 10.

Mar. Tau. 1, Gem. 20.

Apr. Can. 7, Leo 26.

May Vir. 14.

June Lib. 2, Scor. 20.

Jnly Sag. 9, Cap. 28.

Aug. Aqu. 16.

Sept. Pi. 4, Ar. 23.

Oct. Tau. 12, Gem. 30.

Not. Can. 18.

Dee. Leo 6, Vir. 25.

Mars

Jan. Scor. 1. Feb. Sag. 1. Mar. Cap. 27. May Aqu. 16. July Pi. 3. Aag. Ar. 20. Oct. Tau. 9. Not. Gem. 30.

Jupiter

Jan. Aqu. 1. Jane Pi. 6.

Saturn

Ar. Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Vir. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Tau. Jan. 1-Dec. 31.