Moon

Jan. Sag. 1, Cap. 4, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 11, Tau. 13, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 31.

Feb. Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 5, Ar. 7, Tau. 9, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 18, Lib. 20, Scor. 22, Sag. 25, Cap. 27.

Mar. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 7, Gem. 9, Can. 11, Leo 14, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 21, Sag. 23, Cap. 26, Aqu. 28, Pi. 30.

Apr. Ar. 1, Tau. 4, Gem. 6, Can. 8, Leo 10, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 17, Sag. 19, Cap. 22, Aqu. 24, Pi. 27, Ar. 29.

May Tau. 1, Gem. 3, Can. 5, Leo 7, Vir. 9, Lib. 12, Scor. 14, Sag. 17, Cap. 19, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 28, Gem. 30.

Jane Can. 1, Leo 3, Vir. 6, Lib. 8, Scor. 10, Sag. 12, Cap. 14, Aqu. 17, Pi. 19, Ar. 22, Tau. 24, Gem. 26, Can. 28.

July Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 8, Sag. 10, Cap. 13, Aqu. 15, Pi. 18, Ar. 20, Tau. 22, Gem. 24, Can. 26, Leo 28, Vir. 31.

Aug. Vir. 1, Lib. 2, Scor. 4, Sag. 7, Cap. 9, Aqu. 12, Pi. 14, Ar. 16, Tau. 19, Gem. 21, Can. 23, Leo 25, Vir. 27, Lib. 29, Scor. 31.

Sept. Scor. 1, Sag. 3, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 10, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 17, Can. 19, Leo 21, Vir. 24, Lib. 26, Scor. 28, Sag. 30.

Oct. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 14, Can. 16, Leo 18, Vir. 20, Lib. 23, Scor. 25, Sag. 28, Cap. 30. Not. Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 8, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 29.

Dee. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 6, Gem. 8, Can. 10, Leo 12, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 19, Sag. 21, Cap, 24, Aqu. 26, Pi. 28, Ar. 31

Mercury

Jan. Tau. 1, Gem. 2, Can. 7, Leo 12, Vir. 17, Lib. 21. Feb. Scor. 2, Sag. 12, Cap. 23. Map. Aqu. 5, Pi. 13, Ar. 20, Tau. 26, Gem. 31. Apr, Can. 5, Leo 10, Vir. 15, Lib. 22.

May Scor. 1, Sag. 11, Cap. 22.

Jane Aqu. 1, Pi. 9, Ar. 16, Tau. 22, Gem. 27.

July Can. 2, Leo 7, Vir. 12, Lib. 19, Scor. 28.

Aug. Sag. 7, Cap. 18, Aqu. 28.

Sept. Pi. 5, Ar. 12, Tau. 18, Gem. 23, Can. 28.

Oct. Leo 3, Vir. 8, Lib. 15, Scor. 24.

Not. Sag. 3, Cap. 14, Aqu. 24.

Dee. Pi. 2, Ar. 9, Tau. 15, Gem. 20, Can. 25, Leo 30.

Venus

Jan. Gem. 1, Can. 13, Leo 31.

Feb. Vir. 19.

Mar. Lib. 9, Scor. 28.

Apr. Sag. 16.

May Cap. 5, Aqu. 24.

June Pi. 11.

July Ar. 1, Tau. 19.

Aug. Gem. 7, Can. 26.

Sept. Leo 13.

Oct. Vir. 2, Lib. 20.

Not. Scor. 8, Sag. 26.

Dee. Cap. 15.

Mars

Jan. Tau. 1, Gem. 12. Mar. Can. 12. May Leo 15. July Vir. 22. Sept. Lib. 28. Dee. Scor. 3.

Jupiter

Jan. Cap. 1. June Aqu. 29.

Jan. Pi. 1. Oct. Ar. 8.

Saturn. Uranus

Jan. Leo 1. Sept. Vir. 3.

Neptune

Tau. Jan. 1-Dec. 31.