Moon

Jan. Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 6, Leo 8, Vir. 10, Lib. 12, Scor. 14, Sag. 17, Cap. 19, Aqu. 21, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 29, Gem. 31.

Feb. Gem. 1, Can. 2, Leo 5, Vir. 7, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 13, Cap. 15, Aqu. 18, Pi. 20, Ar. 22, Tau. 24, Gem. 26, Can. 28.

Mar. Can. 1, Leo 2, Vir. 4, Lib. 6, Scor. 8, Sag. 10, Cap. 12, Aqu. 15, Pi. 17, Ar. 20, Tau. 22, Gem. 25, Can. 27, Leo 30.

Apr. Vir. 1, Lib. 3, Scor. 5, Sag. 7, Cap. 9, Aqu. 11, Pi. 13, Ar. 16, Tau. 19, Gem. 21, Can. 23, Leo 26, Vir. 28, Lib. 30.

May Lib. 1, Scor. 2, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 16, Gem. 18, Can. 21, Leo 23, Vir. 25, Lib. 27, Scor. 29, Sag. 31.

June Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 7, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 21, Lib. 24, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 30.

July Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 4, Ar. 7, Tau. 9, Gem. 12, Can. 14, Leo 17, Vir. 19, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 27, Aqu. 29.

Aug. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 6, Gem. 8, Can. 11, Leo 13, Vir. 15, Lib. 17, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 23, Aqu. 26, Pi. 28, Ar. 31.

Sept. Ar. 1, Tau. 2, Gem. 5, Can. 7, Leo 9, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 16, Sag. 18, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 27, Tau. 29.

Oct. Tau. 1, Gem. 2, Can. 4, Leo 7, Vir. 9, Lib. 11, Scor. 13, Sag. 15, Cap. 17, Aqu. 19, Pi. 22, Ar. 24, Tau. 27, Gem. 29.

Nov. Can. 1, Leo 3, Vir. 5, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 20, Tau. 23, Gem. 25, Can. 28, Leo 30.

Dee. Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 7, Sag. 9, Cap. 11, Aqu. 13, Pi. 15, Ar. 18, Tau. 20, Gem. 23, Can. 25, Leo 28, Vir. 30.

Mercury

Jan. Gem. 1, Can, 2, Leo 7, Vir. 13, Lib. 20, Scor. 28.

Feb. Sag. 7, Cap. 18, Aqu. 28.

Mar. Pi. 8, Ar. 15, Tau. 21, Gem. 26, Can. 31.

App. Leo 4, Vir. 10, Lib. 17, Scor. 25.

May Sag. 5, Cap. 16, Aqu. 26.

June Pi. 4, Ar. 11, Tau. 17, Gem. 22, Can. 27.

July Leo 1, Vir. 7, Lib. 14, Scor. 22.

Aug. Sag. 1, Cap. 12, Aqu. 22, Pi. 31.

Sept. Ar. 7, Tau. 13, Gem. 18, Can. 22, Leo 27.

Oct. Vir. 3, Lib. 10, Scor. 18, Sag. 28.

Nov. Cap. 8, Aqu. 18, Pi. 27.

Dec Ar. 4, Tau. 9, Gem. 14, Can. 19, Leo 24, Vir. 30.

Venus

Jan. Pi. 1, Ar. 15.

Feb. Tau. 4, Gem. 22.

Map. Can. 12, Leo 31.

App. Vir. 18.

May Lib. 6, Scor. 25.

June Sag. 13.

July Cap. 2, Aqu. 21.

Aug. Pi. 8, Ar. 27.

Sept. Tau. 15.

Oet. Gem. 4, Can. 22.

Nov. Leo 10, Vir. 28.

Dec Lib. 17.

Mars

Jan. Can. 1, Leo 14. Mar. Vir. 22. May Lib. 29. Aug. Scor. 2. Sept. Sag. 30. Nov. Cap. 25.

Jupiter

Jan. Scor. 1. Oct. Sag. 5.

Saturn

Tau. Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Tau. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Pi. Jan. 1-Dec. 31.