Moon

Jan. Sag. 1, Cap. 2, Aqu. 4, Pi, 7, Ar. 9, Tau. 11, Gem. 14, Can. 16, Leo 18, Vir. 20, Lib. 22, Scor. 24, Sag. 26, Cap. 29, Aqu. 31. Feb. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 8, Gem. 10, Can. 12, Leo 14, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 20, Sag. 23, Cap. 25, Aqu. 28.

Mar. Aqu. 1, Pi. 2, Ar. 5, Tau. 7, Gem. 9, Can. 12, Leo 14, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 20, Sag. 22, Cap. 24, Aqu. 27, Pi. 29.

Apr. Ar. 1, Tau. 3, Gem. 6, Can. 8, Leo 10, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 16, Sag. 18, Cap. 21, Aqu. 23, Pi. 26, Ar. 28.

May Tau. 1, Gem. 3, Can. 5, Leo 7, Vir. 9, Lib. 12, Scor. 14, Sag. 16, Cap, 18, Aqu. 20, Pi. 23, Ar. 25, Tau. 28, Gem. 30.

June Can. 1, Leo 3, Vir. 5, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 26, Can. 28.

July Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 7, Sag. 9, Cap, 12, Aqu. 14, Pi. 17, Ar. 19, Tau. 22, Gem. 24, Can. 26, Leo 28, Vir. 30.

Aug. Lib. 1, Scor. 3, Sag. 6, Cap. 8, Aqu. 10, Pi. 13, Ar. 15, Tau. 18, Gem. 20, Can. 23, Leo 25, Vir. 27, Lib. 29, Scor. 31.

Sept. Scor. 1, Sag. 2, Cap. 4, Aqu. 7, Pi. 9, Ar. 12, Tau. 14, Gem. 17, Can. 19, Leo 21, Vir. 23, Lib. 25, Scor. 27, Sag. 29.

Oct. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 5, Ar. 8, Tau. 10, Gem. 13, Can. 15, Leo 17, Vir. 20, Lib. 22, Scor. 24, Sag. 26, Cap. 28, Aqu. 31.

Nov. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 8, Gem. 10, Can. 12, Leo 15, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 23, Cap. 25, Aqu. 28, Pi. 30. Dee. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 7, Can. 10, Leo 12, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 18, Sag. 20, Cap. 23, Aqu. 25, Pi. 27, Ar. 30.

Mercury

Jan. Ar. 1, Tau. 6, Gem. 11, Can. 16, Leo 21, Vir. 26.

Feb. Lib. 2, Scor. 10, Sag. 21.

Mar. Cap. 3, Aqu. 14, Pi. 22, Ar. 29.

App. Tau. 4, Gem. 9, Can. 13, Leo 18, Vir. 22.

May Lib. 1, Scor. 9, Sag. 20, Cap. 30.

June Aqu. 10, Pi. 18, Ar. 25.

July Tau. 1, Gem. 6, Can. 10, Leo 15, Vir. 19, Lib. 28. Aug. Scor. 5, Sag. 16, Cap. 26. Sept. Aqu. 5, Pi. 14, Ar. 21, Tau. 27.

Oct. Gem. 2, Can. 6, Leo 11, Vir. 17, Lib. 24.

Not. Scor. 1, Sag. 11, Cap. 22.

Dee. Aqu. 2, Pi. 11, Ar. 18, Tau. 24, Gem. 29.

Venus

Jan. Can. 1, Leo 6, Vir. 24.

Feb. Lib. 12.

Mar. Scor. 2, Sag. 21.

Apr. Cap. 9, Aqu. 28.

May Pi. 17.

June Ar. 5, Tau. 24.

July Gem. 13, Can. 31.

Aug. Leo. 19.

Sept. Vir. 6, Lib. 25.

Oct. Scor. 13.

Not. Sag. 14, Cap. 20.

Dec Aqu. 9, Pi. 28.

Mars

Jan. Sag. 1, Cap. 8. Feb. Aqu. 27. Apr. Pi. 16. June Ar. 3. July Tau. 22. Sept. Gem. 13. Not. Can. 13.

Jupiter

Jan. Lib. 1. Sept. Scor. 11.

Saturn

Jan. Ar. 1. Sept. Tau. 30.

Uranus

Jan. Ar. 1. Mar. Tau. 19.

Neptune

Pi. Jan. 1-Dec. 31.