Moon

Jan. Sag. 1, Cap. 4, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 11, Tau. 13, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 31.

Feb. Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 5, Ar. 7, Tau. 9, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 18, Lib. 20, Scor. 22, Sag. 25, Cap. 27.

Mar. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 7, Gem. 9, Can. 11, Leo 14, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 21, Sag. 23, Cap. 26, Aqu. 28, Pi. 30.

Apr. Ar. 1, Tau. 4, Gem. 6, Can. 8, Leo 10, Vir. 12. Lib. 14, Scor. 17, Sag. 19, Cap. 22, Aqu. 24, Pi. 27, Ar. 29.

May Tau. 1, Gem. 3, Can. 5, Leo 7, Vir. 9, Lib. 12, Scor. 14, Sag. 17, Cap. 19, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 28, Gem. 30.

June Can. 1, Leo 3, Vir. 6, Lib. 8, Scor. 10, Sag. 12, Cap. 14, Aqu. 17, Pi. 19, Ar. 22, Tau. 24, Gem. 26, Can. 28.

July Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 8, Sag. 10, Cap. 13, Aqu. 15, Pi. 18, Ar. 20, Tau. 22, Gem. 24, Can, 26, Leo 28, Vir. 31.

Ang. Vir. 1, Lib. 2, Scor. 4, Sag. 7, Cap. 9, Aqu. 12, Pi. 14, Ar. 16, Tau. 19, Gem. 21, Can. 23, Leo 25, Vir, 27, Lib. 29, Scor. 31. Sept. Scor. 1, Sag. 3, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 10, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 17, Can. 19, Leo 21, Vir. 24, Lib. 26, Scor. 28, Sag. 30. Oct. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 14, Can. 16, Leo 18, Vir. 20, Lib. 23, Scor. 25, Sag. 28, Cap. 30.

Nov. Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 8, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 29.

Dee. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 6, Gem. 8, Can. 10, Leo 12, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 24, Aqu. 26, Pi. 28, Ar. 31.

Mercury

Jan. Vir. 1, Lib. 5, Scor. 14, Sag. 24.

Feb. Cap. 4, Aqu. 14, Pi. 22, Ar. 29.

Mar. Tau. 6, Gem. 11, Can. 16, Leo 20, Vir. 26.

Apr. Lib. 2, Scor. 11, Sag. 21.

May Cap. 2, Aqu. 12, Pi. 20, Ar. 27.

June Tau. 2, Gem. 7, Can. 11, Leo 16, Vir. 22, Lib. 29.

July Scor. 7, Sag. 18, Cap. 29.

Aug. Aqu. 8, Pi. 16, Ar. 23, Tau. 29.

Sept. Gem. 3, Can. 7, Leo 12, Vir. 18, Lib. 25.

Oct. Scor. 3, Sag. 14, Cap. 25.

Nov. Aqu. 4, Pi. 12, Ar. 19, Tau. 25, Gem. 30.

Dee. Can. 4, Leo 9, Vir. 15, Lib. 22, Scor. 30.

Venus

Jan. Vir. 1, Lib. 17. Feb. Scor. 5, Sag. 23. Mar. Cap. 13. Apr. Aqu. 1, Pi. 20. May Ar. 9, Tau. 28. June Gem. 16. July Can. 4, Leo 23. An*. Vir. 10, Lib. 29. Sept. Scor. 16. Oct. Sag. 5, Cap. 24. Nov. Aqu. 12. Dec Pi. 1, Ar. 20.

Mars

Jan. Aqu. 1, Pi. 3. Feb. Ar. 19. Apr. Tau. 9. June Gem. 1. July Can. 30. Oct. Leo 2. Dec. Vir. 9.

Jupiter

Jan. Scor. 1. Nov. Sag. 27.

Saturn

Sag. Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Pi. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Aqu. Jan. 1-Dec. 31.