Moon

Jan. Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 6, Leo 8, Vir. 10, Lib. 12, Scor. 15, Sag. 17, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 25, Ar. 27, Tau. 30.

Feb. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 14, Cap. 16, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28.

Mar. Gem. 1, Can. 2, Leo 4, Vir. 6, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 13, Cap. 16, Aqu. 18, Pi. 21, Ar. 23, Tau. 25, Gem. 27, Can. 29.

Apr. Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 7, Sag. 9, Cap. 12, Aqu. 14, Pi. 17, Ar. 19, Tau. 22, Gem. 24, Can. 26, Leo 28, Vir. 30.

May Vir. 1, Lib. 2, Scor. 4, Sag. 7, Cap. 9, Aqu. 12, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 19, Gem. 21, Can. 23, Leo 25, Vir. 27, Lib. 29.

June Scor. 1, Sag. 3, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 17, Can. 19, Leo 21, Vir. 23, Lib. 26, Scor. 28, Sag. 30.

July Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 25, Tau. 27, Cap. 30.

Aug. Aqu. 1, Pi. 4, Ar. c, Tau. 9, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 24, Cap. 20, Aqu. 29, Pi. 31.

Sept. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 7, Can. 9, Leo 11, Vir. 14, Lib. 1G, Scor. 18, Sag. 20, Cap. 22, Aqu. 25, Pi. 27, Ar. 30.

Oct. Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 7, Leo 9, Vir. 11, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 17, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 25, Ar. 27, Tau. 30. Nov. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 13, Cap. 16, Aqu. 18, Pi. 21, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28, Can. 30.

Dec Can. 1, Leo 2, Vir. 4, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 26, Can. 28, Leo 30.

Mercury

Jan. Scor. 1, Sag. 10, Cap. 20, Aqu. 31.

Feb. Pi. 8, Ar. 15, Tau. 21, Gem. 26.

Mar. Can. 2, Leo 7, Vir. 13, Lib. 20, Scor. 28.

Apr. Sag. 8, Cap. 18, Aqu. 29.

May Pi. 7, Ar. 14, Tau. 20, Gem. 25, Can. 29.

June Leo 3, Vir. 9, Lib. 16, Scor. 24.

July Sag. 5, Cap. 15, Aqu. 26.

Aug. Pi. 3, Ar. 10, Tau. 16, Gem. 21, Can. 25, Leo 30.

Sept. Vir. 5, Lib. 12, Scor. 20.

Oct. Sag. 1, Cap. 10, Aqu. 21, Pi. 30.

Nov. Ar. 6, Tau. 12, Gem. 17, Can. 21, Leo 26.

Dec. Vir. 2, Lib. 9, Scor. 17, Sag. 28.

Venus

Jan. Ar. 1, Tau. 8, Gem. 26.

Feb. Can. 14.

Mar. Leo 4, Vir. 22.

Apr. Lib. 10, Scor. 29.

May Sag. 18.

June Cap. 6, Aqu. 25.

July Pi. 14.

Aug. Ar. 2, Tau. 20. Sept. Gem. 8, Can. 27. Oct. Leo 15. Nov. Vir. 3, Lib. 21. Dec. Scor. 10, Sag. 29.

Mars

Jan. Vir. 1. Feb. Lib. 15. Apr. Scor. 22. May Sag. 21. Aug. Cap. 14. Oct. Aqu. 3. Nov. Pi. 20.

Jupiter

Jan. Sag. 1. Dec. Cap. 8.

Saturn

Jan. Sag. 1. June Cap. 27.

Uranus

Pi. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Aqu. Jan. 1-Dec. 31.