Moon

Jan. Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 6, Leo 8, Vir. 10, Lib. 12, Scor. 14, Sag. 17, Cap. 19, Aqu. 21, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 29, Gem. 31.

Feb. Gem. 1, Can. 2, Leo 5; Vir. 7, Lib. 9, Scor. 11, Sag. 13, Cap. 15, Aqu. 18, Pi. 20, Ar. 22, Tau. 24, Gem. 26, Can. 28.

Mar. Can. 1, Leo 2, Vir. 4, Lib. 6, Scor. 8, Sag. 10, Cap. 12, Aqu. 15, Pi. 17, Ar. 20, Tau. 22, Gem. 25, Can. 27, Leo 30.

Apr. Vir. 1, Lib. 3, Scor. 5, Sag. 7, Cap. 9, Aqu. 11, Pi. 13, Ar. 16, Tau. 19, Gem. 21, Can. 23, Leo 26, Vir. 28, Lib. 30.

May Lib. 1, Scor. 2, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 16, Gem. 18, Can. 21, Leo 23, Vir. 25, Lib. 27, Scor. 29, Sag. 31.

Jane Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 7, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 21, Lib. 24, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 30. July Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 4, Ar. 7, Tau. 9, Gem. 12, Can. 14, Leo 17, Vir. 19, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 27, Aqu. 29.

Aug. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 6, Gem. 8, Can. 11, Leo 13, Vir. 15, Lib. 17, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 23, Aqu. 26, Pi. 28, Ar. 31.

Saturn

Jan. Pi. 1. Jnne Ar. 7.

Uranus

Cap. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Can. Jan. 1-Dec. 31.

Sept. Ar 1, Tau. 2, Gem. 5, Can. 7, Leo 9, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 16, Sag. 18, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 27, Tau. 29. Oct. Tau. 1, Gem. 2, Can. 4, Leo 7, Vir. 9, Lib. 11, Scor. 13, Sag. 15, Cap. 17, Aqu. 19, Pi. 22, Ar. 24, Tau. 27, Gem. 29.

Nov. Can. 1, Leo 3, Vir. 5, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 20, Tau. 23, Gem. 25, Can. 28, Leo 30. Bee. Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 7, Sag. 9, Cap. 11, Aqu. 13, Pi. 15, Ar. 18, Tau. 20, Gem. 23, Can. 25, Leo 28, Vir. 30.

Mercury

Jan. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 13, Ar. 20, Tau. 26, Gem. 30.

Feb. Can. 4, Leo 9, Vir. 15, Lib. 22.

Mar. Scor. 2, Sag. 12, Cap. 23.

Apr. Aqu. 2, Pi. 11, Ar. 17, Tau. 23, Gem. 28.

May Can. 3, Leo 9, Vir. 14, Lib. 21, Scor. 29.

Jane Sag. 8, Cap. 19, Aqu. 29.

Jaly Pi. 8, Ar. 15, Tau. 20, Gem. 25, Can. 30.

Aug. Leo 4, Vir. 10, Lib. 16, Scor. 25.

Sept. Sag. 4, Cap. 15, Aqu. 25.

Oct. Pi. 4, Ar. 11, Tau. 16, Gem. 21, Can. 26, Leo 31.

Nov. Vir. 6, Lib. 12, Scor. 21.

Bee. Sag. 1, Cap. 12, Aqu. 19, Pi. 31.

Venus

Jan. Scor. 1, Sag. 18. Feb. Cap. 6, Aqu. 24. Mar. Pi. 16. Apr. Ar. 4, Tau. 23. May Gem. 12, Can. 30. Jane Leo 18. Jaly Vir. 6, Lib. 25. Aug. Scor. 12, Sag. 31. Sept. Cap. 19.

Oct. Aqu. 8, Pi. 27.

Hot. At. 15.

Dee. Tau. 4, Gem. 22.

Mars

Jan. Scor. 1. Feb. Sag. 26. Apr. Cap. 21. Jnne Aqu. 10. Jaly Pi. 28. Sept. Ar. 14. Oct. Tau. 30. Dec. Gem. 26.

Jupiter

Jan. Vir. 1. Not. Lib. 22.

Saturn

Ar. Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Cap. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Can. Jan. 1-Dec. 31.