Moon

Jan. Sag. 1, Cap. 2, Aqu. 4, Pi. 7. Ar. 9, Tau. 11, Gem. 14, Can. 16, Leo 18, Vir. 20, Lib. 22, Scor. 24, Sag. 26, Cap. 29, Aqu. 31.

Feb. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 8, Gem. 10, Can. 12, Leo 14, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 20, Sag. 23, Cap. 25, Aqu. 28.

Mar. Aqu. 1, Pi. 2, Ar. 5, Tau. 7, Gem. 9, Can. 12, Leo 14, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 20, Sag. 22, Cap. 24, Aqu. 27, Pi. 29. Apr. Ar. 1, Tau. 3, Gem. 6, Can. 8, Leo 10, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 16, Sag. 18, Cap. 21, Aqu. 23, Pi. 26, Ar. 28.

May Tau. 1, Gem. 3, Can. 5, Leo 7, Vir. 9, Lib. 12, Scor. 14, Sag. 16, Cap. 18, Aqu. 20, Pi. 23, Ar. 25, Tau. 28, Gem. 30. Jane Can. 1, Leo 3, Vir. 5, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 26, Can. 28.

July Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 7, Sag. 9, Cap. 12, Aqu. 14, Pi. 17, Ar. 19, Tau. 22, Gem. 24, Can. 26, Leo 28, Vir. 30.

Aug. Lib. 1, Scor. 3, Sag. 6, Cap. 8, Aqu. 10, Pi. 13, Ar. 15, Tau. 18, Gem. 20, Can. 23, Leo 25, Vir. 27, Lib. 29, Scor. 31.

Sept. Scor. 1, Sag. 2, Cap. 4, Aqu. 7, Pi. 9, Ar. 12, Tau. 14, Gem. 17, Can. 19, Leo 21, Vir. 23, Lib. 25, Scor. 27, Sag. 29.

Oct. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 5, Ar. 8, Tau. 10, Gem. 13, Can. 15, Leo 17, Vir. 20, Lib. 22, Scor. 24, Sag. 26, Cap. 28, Aqu. 31

Nov. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 8, Gem. 10, Can. 12, Leo 15, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 23, Cap. 25, Aqu. 28, Pi. 30. Dee. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 7, Can. 10, Leo 12, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 18, Sag. 20, Cap. 23, Aqu. 25, Pi. 27, Ar. 30.

Mercury

Jan. Sag. 1, Cap. 9, xvqu. 19, Pi. 27.

Feb. Ar. 1, Tau. 9, Gem. 14, Can. 19, Leo 23.

Mar. Vir. 2, Lib. 7, Scor. 15, Sag. 25.

Apr. Cap. 6, Aqu. 16, Pi. 24.

May Ar. 1, Tau. 7, Gem. 12, Can. 16, Leo 22, Vir. 27.

Jane Lib. 3, Scor. 11, Sag. 22.

Jaly Cap. 3, Aqu. 13, Pi. 21, Ar. 28.

Ang. Tau. 3, Gem. 8, Can. 12, Leo 17, Vir. 25, Lib. 30.

Sept. Scor. 7, Sag. 17, Cap. 29.

Oct. Aqu. 9, Pi. 17, Ar. 24, Tau. 30.

Nov. Gem. 4, Can. 9, Leo 14, Vir. 19, Lib. 26.

Pec Scor. 4, Sag. 17, Cap. 25.

Venus

Jan. Pi. 1, Ar. 10, Tau. 30.

Feb. Gem. 17.

Mar. Can. 7, Leo 26.

Apr. Vir. 13.

May Lib. 1, Scor. 20.

Jane Sag. 8, Cap. 26.

Jaly Aqu. 16.

Ang. Pi. 3, Ar. 22.

Sept. Tau. 10, Gem. 29.

Oct. Can. 17.

Nov. Leo 5, Vir. 23.

Dec Lib. 12.

Mars

Jan. Tau. 7. Feb. Gem. 7. Apr. Can. 7. Jnne Leo 10. Ang. Vir. 17. Oet. Lib. 1. Deo. Scor. 28.

Jupiter

Jan. Leo 1. Oct. Vir. 25.