Moon

Jan. Can. 1, Leo 3, Vir. 5, Lib. 8, Scor. 10, Sag. 12, Cap. 15, Aqu. 17, Pi. 19, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 25, Can. 28, Leo 30. Feb. Leo 1, Vir. 2, Lib. 4, Scor. 7, Sag. 9, Cap. 11, Aqu. 14, Pi. 16, Ar. 18, Tau. 20, Gem. 22, Can. 24, Leo 26. Mar. Vir. 1, Lib. 4, Scor. 6, Sag. 9, Cap. 11, Aqu. 18, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 19, Gem. 21, Can. 28, Leo 26, Vir. 28, Lib. 31.

Apr. Lib. 1, Scor. 2, Sag. 5, Cap. 7, Aqu. 9, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 17, Can. 20, Leo 22, Vir. 25, Lib. 27, Scor. 30. May Scor. 1, Sag. 2, Cap. 4, Aqu. 7, Pi. 9, Ar. 11, Tau. 13, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 27, Sag. 29. Jane Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 5, Ar. 7, Tau. 9, Gem. 11, Can. 13, Leo 16, Vir. 18, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 26, Cap. 28, Aqu. 30. July Aqu. 1, Pi. 2, Ar. 4, Tau. 6, Gem. 9, Can. 11, Leo 13, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 21, Sag. 23, Cap. 25, Aqu. 27, Pi. 29.

Aug. Ar. 1, Tau. 3, Gem. 5, Can. 7, Leo 9, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 17, Sag. 19, Cap. 22, Aqu. 24, Pi. 26, Ar. 28, Tau. 30.

Sept. Gem. 1, Can. 3, Leo 6, Vir. 8, Lib. 11, Scor. 13, Sag. 16, Cap. 18, Aqu. 20, Pi. 22, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28.

Oct. Can. 1, Leo 3, Vir. 5, Lib. 8, Scor. 10, Sag. 13, Cap. 15, Aqu. 18, Pi. 20, Ar. 22, Tau. 24, Gem. 26, Can. 28, Leo 30.

Hov. Leo 1, Vir. 2, Lib. 4, Scor. 7, Sag. 9, Cap. 12, Aqu. 14, Pi. 16, Ar. 18, Tau. 20, Gem. 22, Can. 24, Leo 27, Vir. 29.

Deo. Lib. 1, Scor. 4, Sag. 6, Cap. 9, Aqu. 11, Pi. 13, Ar, 15, Tau. 18, Gem. 20. Can. 22, Leo 24, Vir. 26, Lib. 29, Scor. 81.

Mercury

Jan. Ar. 1, Tau. 5, Gem. 9, Can. 14, Leo 19, Vir. 25.

Feb. Lib. 1, Scor. 10, Sag. 20.

Mar. Cap. 2, Aqu. 12, Pi. 20, Ar, 27.

App. Tau. 2, Gem. 7, Can. 12, Leo 17, Vir. 22, Lib. 29.

May Scor. 8, Sag. 18, Cap. 29.

Jane Aqu. 8, Pi. 16, Ar. 23, Tau. 29.

Jaly Gem. 4, Can. 9, Leo 14, Vir. 19, Lib. 26.

Ang. Scor. 4, Sag. 14, Cap. 25.

Sept. Aqu. 4, Pi. 12, Ar. 19, Tau. 25, Gem. 30.

Oct. Can. 5, Leo 10, Vir. 16, Lib. 23, Scor. 31.

Nov. Sag. 10, Cap. 21.

Dec. Aqu. 1, Pi. 9, Ar. 16, Tau. 22, Gem. 27.

Venus

Jan. Lib. 1, Scor. 14. Feb. Sag. 2, Cap. 21. Map. Aqu. 11, Pi. 30. App. Ar. 18. May Tau. 6, Gem. 24. Jane Can. 11, Leo 29. Jaly Vir. 17. Ang. Lib. 4, Scor. 23. Sept. Sag. 11, Cap. 30. Oct. Aqu. 19. Nov. Pi. 7, Ar. 26. Dec. Tau. 14.

Map. Tau. 20.

Mars

Jan. Pi. 1, Ar. 31.

May Gem. 12. Jaly Can. 11. Sept. Leo 3. Nov. Vir. 11.

Jupiter

Jan. Pi. 1, Ar. 12. Dee. Tau. 5.

Saturn

Aqu. Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Jan. Sag. 1. Nov. Cap. 13.

Neptune

Can. Jan. 1-Dec. 31.