Moon

Jan. Lib. 1, Scor. 3, Sag. 5, Cap. 7, Aqu. 9, Pi. 12, Ar. 14, Tau. 16, Gem. 19, Can. 21, Leo 24, Vir, 26, Lib. 28, Scor. 30.

Feb. Sag. 1, Cap. 4, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 13, Gem. 15, Can. 18, Leo 20, Vir. 22, Lib. 25, Scor. 27.

Mar. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 7, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 15, Can. 17, Leo 20, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 30.

App. Aqu. 1, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 8, Gem. 11, Can. 14, Leo 16, Vir. 18, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 27, Aqu. 30.

May Aqu. 1, Pi. 2, Ar. 4, Tau. 7, Gem. 9, Can. 12, Leo 14, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 23, Cap. 25, Aqu. 27, Pi. 29, Ar. 31.

Jane Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 7, Leo 9, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 16, Sag. 18, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 27, Tau. 29.

July Tau. 1, Gem. 2, Can. 4, Leo 7, Vir. 9, Lib. 11, Scor. 14, Sag. 16, Cap. 18, Aqu. 20, Pi. 22, Ar. 24, Tau. 27, Gem. 29.

Aug. Can. 1, Leo 3, Vir. 5, Lib. 8, Seor. 10, Sag. 12, Cap. 14, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 20, Tau. 23, Gem. 25, Can. 28, Leo 30.

Sept. Leo 1, Vir. 2, Lib. 4, Scor. 6, Sag. 8, Cap. 11, Aqu. 13, Pi. 16, Ar. 18, Tau. 20, Gem. 23, Can. 25, Leo 28, Vir. 30.

Oct. Lib. 1, Scor. 3, Sag. 5, Cap. 7, Aqu. 10, Pi. 12, Ar. 14, Tau. 17, Gem. 19, Can. 22, Leo 24, Vir. 26, Lib. 29, Scor. 31.

Nov. Scor. 1, Sag. 2, Cap. 4, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 13, Gem. 15, Can. 18, Leo 20, Vir. 23, Lib. 25, Scor. 27. Sag. 29.

Dee. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 5, Ar. 8, Tau. 10, Gem. 13, Can. 15, Leo 18, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 30.

Mercury

Jan. Tau. 1, Gem. 4, Can. 9, Leo 14, Vir. 19, Lib. 26.

Feb. Scor. 4, Sag. 14, Cap. 25.

Mar. Aqu. 7, Pi. 15, Ar. 23, Tau. 28.

Apr. Gem. 2, Can. 7, Leo 12, Vir. 17, Lib. 24.

May Scor. 3, Sag. 13, Cap. 24.

Jane Aqu. 3, Pi. 12, Ar. 18, Tau. 24, Gem. 29.

Jaly Can. 4, Leo 9, Vir. 14, Lib. 21, Scor. 30.

Ang. Sag. 9, Cap. 20, Aqu. 30.

Sept. Pi. 7, Ar. 15, Tau. 20, Gem. 25, Can. 30.

Oct. Leo 5, Vir. 10, Lib. 17, Scor. 26.

Nov. Sag. 5, Cap. 16, Aqu. 26.

Dec. Pi. 4, Ar. 11, Tau. 17, Gem. 22, Can. 27.

Venus

Jan. Leo 1, Vir. 20. Teh. Lib. 8, Scor. 26. Map. Sag. 17. App. Cap. 5, Aqu. 24. May Pi. 13. Jane Ar. 1, Tau. 20. Jaly Gem. 9, Can. 27. Ang. Leo 15. Sept. Vir. 2, Lib. 20. Oct. Scor. 9, Sag. 28. Nov. Cap. 16. Dec. Aqu. 5, Pi. 24.

Mars

Jan. Ar. 1, Tau. 18. Map. Gem. 14. May Can. 11. Jaly Leo 14. Sept. Vir. 20. Nov. Lib. 27.

Jupiter

Jan. Aqu. 1. App. Pi. 13.

Saturn

Vir. Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Jan. Lib. 1. June Scor. 8.

Gem. Jan. 1-Dec. 31.