Moon

Jan. Pi. 1, Ar. 2, Tau. 4, Gem. 7, Can. 9, Leo 11, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 23, Aqu. 25, Pi. 27, Ar. 29.

Feb. Tau. 1, Gem. 3, Can. 5, Leo 8, Vir. 10, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 18, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 28.

Mar. Tau. 1, Gem. 2, Can. 4, Leo 7, Vir. 9, Lib. 12, Scor. 14, Sag. 17, Cap. 19, Aqu. 21, Pi. 23, Ar. 25, Tau. 27, Gem. 30.

Apr. Can. 1, Leo 3, Vir. 6, Lib. 8, Scor. 11, Sag. 13, Cap. 15, Aqu. 18, Pi. 20, Ar. 22, Tau. 24, Gem. 26, Can. 28.

May Leo 1, Vir. 3, Lib. 6, Scor. 8, Sag. 10, Cap. 13, Aqu. 15, Pi. 17, Ar. 19, Tau. 21, Gem. 23, Can. 26, Leo 28, Vir. 30.

June Vir. 1, Lib. 2, Scor. 4, Sag. 7, Cap. 9, Aqu. 11, Pi. 13, Ar. 15, Tau. 18, Gem. 20, Can. 22, Leo 24, Vir. 27, Lib. 29. July Scor. 1, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 17, Can. 19, Leo 22, Vir. 24, Lib. 27, Scor. 29, Sag. 31. Aug. Sag. 1, Cap. 2, Aqu. 5, Pi. 7, Ar. 9, Tau. 11, Gem. 13, Can. 15, Leo 18, Vir. 20, Lib. 23, Scor. 25, Sag. 28, Cap. 30.

Sept. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 7, Gem. 9, Can. 12, Leo 14, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 22, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 29.

Oct. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 7, Can. 9, Leo 11, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 24, Aqu. 26, Pi. 28, Ar. 30.

Not. Tau. 1, Gem. 3, Can. 5, Leo 8, Vir. 10, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 18, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 27, Tau. 29.

Dec. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 10, Scor. 12, Sag. 15, Cap. 17, Aqu. 19, Pi. 22, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28, Can. 30.

Mercury

Jan. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 12, Ar. 19, Tau. 24, Gem. 29.

Feb. Can. 3, Leo 8, Vir. 14, Lib. 21, Scor. 29.

Mar. Sag. 10, Cap. 21, Aqu. 31.

Apr. Pi. 9, Ar. 16, Tau. 22, Gem. 26.

May Can. 1, Leo 6, Vir. 12, Lib. 18, Scor. 27.

Jane Sag. 6, Cap. 17, Aqu. 27.

Jnly Pi. 6, Ar. 13, Tau. 18, Gem. 23, Can. 28.

Aug. Leo 2, Vir. 8, Lib. 14, Scor. 23.

Sept. Sag. 3, Cap. 13, Aqu. 23.

Oct. Pi. 2, Ar. 9, Tau. 14, Gem. 19, Can. 24, Leo 29.

Not. Vir. 4, Lib. 11, Scor. 19, Sag. 29.

Dee. Cap. 10, Aqu. 20, Pi. 29.

Venus

Jan. Pi. 1, Ar. 14.

Feb. Tau. 2, Gem. 20.

Mar. Can. 10, Leo 28.

Apr. Vir. 16.

May Lib. 4, Scor. 23.

June Sag. 11, Cap. 30.

July Aqu. 19.

Aug. Pi. 7, Ar. 25. Sept. Tau. 13.

Oct. Gem. 2, Can. 21.

Not. Leo 8, Vir. 27.

Dee. Lib. 15.

Mars

Jan. Ar. 1, Tau. 3. Feb. Gem. 27. Apr. Can. 24. June Leo 27. Sept. Vir. 3. Not. Lib. 9.

Jupiter

Jan. Scor. 1. June Sag. 23.

Saturn

Jan. Aqu. 1. Apr. PI. 2.

Uranus

Leo Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Tau. Jan. 1-Dec. 31.