Moon

Jan. Ar. 1, Tau. 3, Gem. 5, Can. 7, Leo 10, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 16, Sag. 19, Cap. 21, Aqu. 24, Pi. 26, Ar. 28, Tau. 31. Feb. Tau. 1, Gem. 2, Can. 4, Leo 6, Vir. 8, Lib. 10, Scor. 13, Sag. 15, Cap. 18, Aqu. 20, Pi. 23, Ar. 25, Tau. 27.

Mar. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 10, Scor. 12, Sag. 15, Cap. 17, Aqu. 20, Pi. 22, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28, Can. 30.

Apr. Leo 1, Vir. 4, Lib. 6, Scor. 8, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 25, Can. 27, Leo 29.

May Vir. 1, Lib. 3, Scor. , Sag, 8, Cap. 11, Aqu. 13, Pi. 16, Ar. 18, Tau. 20. Gem. 22, Can. 24, Leo 26, Vir. 28, Lib. 31. June Lib. 1, Scor. 2, Sag. 4, Cap. 7, Aqu. 10, K 12, Ar. 14, Tau. 16, Gem. 18, Can. 20, Leo 22; Vir. 25, Lib. 27, Scor. 29. July Scor. 1, Sag. 2, Cap. 4, Aqu. 7, Pi. 9, Ar. 12, Tau. 14, Gem. 16, Can. 18, Leo 20, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 27, Sag. 29. Aug. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 5, Ar. 8, Tau. 10, Gem. 12, Can. 14, Leo 16, Vir. ^8, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 28, Aqu. 30. Sept. Aqu. 1, Pi. 2, Ar. 4, Tau. 6, Gem. 8, Can. 11, Leo 13, Vir. 15, Lib. 17, Scor. 19, Sag. 22, Cap. 24, Aqu. 27, Pi. 29.

Oct. Ar. 1, Tau. 4, Gem. 6, Can. 8, Leo 10, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 17, Sag. 19, Cap. 21, Aqu. 24, Pi. 26, Ar. 29, Tau. 31.

Nov. Tau. 1, Gem. 2, Can. 4, Leo 6, Vir. 8, Lib. 11, Scor. 13, Sag. 15, Cap. 18, Aqu. 20, Pi. 23, Ar. 25, Tau. 27, Gem. 29.

Dee. Can. 1, Leo 3, Vir; 6, Lib. 8, Scor. 10, Sag. 13, Cap. 15, Aqu. 18, Pi. 20, Ar. 23, Tau. ?5, Gem. 27, Can. 30.

Mercury

Jan. Sag. 1, Cap. 12, Aqu. 22, Pi. 31. Feb. Ar. 7, Tau. 12, Gem. 17, Can. 22, Leo 27. Map. Vir. 4, Lib. 11, Scor. 19, Sag. 29. App. Cap. 9, Aqu. 19, Pi. 28.

May ,Ar. 5, Tau. 10, Gem. 15, Can. 20, Leo 25, Vir. 31. June Lib. 7, Scor. 15, Sag. 25.

July Cap. 6, Aqu. 16, Pi. 25.

Aug. Ar. 1, Tau. 6, Gem. 11, Can. 16, Leo 21, Vir. 27.

Sept. Lib. 2, Scor. 11, Sag. 21.

Oct. Cap. 2, Aqu. 12, Pi. 21, Ar. 28.

Nov. Tau. 2, Gem. 7, Can. 12, Leo 17, Vir. 23, Lib. 29.

Dee. Scor. 8, Sag. 18, Cap. 29.

Venus

Jan. Pi. 1, Ar. 15. Feb. Tau. 2, Gem. 21. Mar. Can. 11, Leo 29. Apr. Vir. 17. May Lib. 5, Scor. 24. June Sag. 12. July Cap. 1, Aqu. 20. Aug. Pi. 8, Ar. 26. Sept. Tau. 14. Oct. Gem. 3, Can. 22. Nov. Leo 9, Vir. 28. Dee. Lib. 16.

Mars

Jan. Cap. 1. Feb, Aqu. 2. Mar. Pi. 20. May Ar. 7. June Tau. 25. Aug. Gem. 18. Oct. Can. 15. Dee. Leo 18.

Jupiter

Jan. Pi. 1. June Ar. 24.

Saturn

Jan*. Scor. 1

Mar. Sag. 5.

Uranus

Can. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Ar. Jan. 1-Dec. 31.