Moon

Jan. Scor. 1, Sag. 3, Cap. 5, Aqu. 7, Pi. 10, Ar. 12, Tau. 14, Gem. 16, Can. 18, Leo 20, Vir. 23, Lib. 25, Scor. 28, Sag. 30.

Feb. Sag. 1, Cap. 2, Aqu. 4, Pi. 6, Ar. 8, Tau. 10, Gem. 12, Can. 14, Leo 17, Vir. 19, Lib. 21, Scor. 24, Sag. 26, Cap. 28.

Mar. Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 8, Gem. 10, Can. 13, Leo 15, Vir. 17, Lib. 20, Scor. 22, Sag. 25, Cap. 27, Aqu. 30.

Apr. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 7, Can. 9, Leo 11, Vir. 13, Lib. 16, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 24, Aqu. 26, Pi, 28, Ar. 30.

May Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 6, Leo 8, Vir. 11, Lib. 13, Scor. 16, Sag. 18, Cap. 21, Aqu. 23, Pi. 25, Ar. 28, Tau. 30.

June Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 10, Scor. 12, Sag. 15, Cap. 17, Aqu. 19, Pi. 22, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28, Can. 30.

July Can. 1, Leo 2, Vir. 4, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 12, Cap. 14, Aqu. 17, Pi. 19, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 25, Can. 27, Leo 30.

Qle Aug. Vir. 1, Lib. 3, Scor. 6, Sag. 8, Cap. 11, Aqu. 13, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 19, Gem. 22, Can. 24, Leo 26, Vir. 28, Lib. 31. Sept. Lib. 1, Scor. 2, Sag. 5, Cap. 7, Aqu. 9, Pi. 12, Ar. 14, Tau. 16, Gem. 18, Can. 20, Leo 22, Vir. 24, Lib. 27, Scor. 29. Oct. Scor. 1, Sag. 2, Cap. 4, Aqu. 7, Pi. 9, Ar. 11, Tau. 13, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 27, Sag. 29.

Nov. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 5, Ar. 8, Tau. 10, Gem. 12, Can. 14, Leo 16, Vir. 18, Lib. 20, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 28, Aqu. 30.

Dec Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 7, Gem. 9, Can. 11, Leo 13, Vir. 15, Lib. 18, Scor. 20, Sag. 23, Cap. 25, Aqu. 28, Pi. 30.

Mercury

Jan. Lib. 1, Scor. 4, Sag. 15, Cap. 25.

Feb. Aqu. 4, Pi. 13, Ar. 20, Tau. 26.

Mar. Gem. 3, Can. 7, Leo 12, Vir. 18, Lib. 25.

App. Scor. 2, Sag. 13, Cap. 23.

May Aqu. 3, Pi. 12, Ar. 19, Tau. 25, Gem. 30.

June Can. 3, Leo 8, Vir. 14, Lib. 21, Scor. 29.

July Sag. 9, Cap. 20, Aqu. 30.

Aug. Pi. 8, Ar. 15, Tau. 21, Gem. 26, Can. 30.

Sept. Leo 4, Vir. 10, Lib. 17, Scor. 25.

Oct. Sag. 5, Cap. 16, Aqu. 26.

Nov. Pi. 4, Ar. 11, Tau. 17, Gem. 21, Can. 26.

Dec. Leo 1, Vir. 7, Lib. 14, Scor. 22.

Venus

Jan. Can. 1, Leo 5, Vir. 23.

Feb. Lib. 11.

Map. Scor. 2, Sag. 20.

App, Cap. 8, Aqu. 27.

May Pi. 16.

June Ar. 4, Tau. 23.

July Gem. 12, Can. 30.

Aug. Leo 18.

Sept. Vir. 5, Lib. 24.

Oct. Scor. 12, Sag. 31.

Nov. Cap. 19.

Dec Aqu. 8, Pi. 27.

Mars

Jan. Can. 1. Feb. Leo 1. Apr. Vir. 9. June Lib. 17. Aug. Scor. 21. Oct. Sag. 20. Dec Cap. 13.

Jupiter

Jan. Aqu. 1. July Pi. 28.

Saturn

Scor. Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Can. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Ar. Jan. 1-Dec. 31.