Moon

Jan. Vir. 1, Lib. 3, Scor. 5, Sag. 7, Cap. 10, Aqu. 12, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 20, Gem. 22, Can. 24, Leo 26, Vir. 28, Lib. 30.

Feb. Lib. 1, Scor. 2, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 11, Ar. 14, Tau. 16, Gem. 18. Can. 21, Leo 23, Vir. 25, Lib. 27.

Mar. Scor. 1, Sag. 3, Cap. 5, Aqu. 8, Pi. 10, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 18, Can. 20, Leo 22, Vir. 24, Lib. 26, Scor. 28, Sag. 30. Apr. Sag. 1, Cap. 2, Aqu. 4, Pi. 7, Ar. 9, Tau. 11, Gem. 14, Can. 16, Leo 18, Vir. 20, Lib. 22, Scor. 24, Sag. 27, Cap. 29.

May Aqu. 1, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 9, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 18, Lib. 20, Scor. 22, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 29, Pi. 31.

June Pi. 1, Ar. 2, Tau. 5, Gem. 7, Can. 10, Leo 12, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 18, Sag. 20, Cap. 23, Aqu. 25, Pi. 28, Ar. 30.

July Ar. 1, Tau. 2, Gem. 5, Can. 7, Leo 9, Vir. 11, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 18, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 25, Ar. 27, Tau. 30.

Aug. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 9, Scor. 12, Sag. 14, Cap. 16, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 29, Can. 31.

Sept. Can. 1, Leo 2, Vir. 4, Lib. 6, Scor. 8, Sag. 10, Cap. 12, Aqu. 15, Pi. 17, Ar. 20, Tau. 22, .Gem. 25, Can. 27, Leo 29.

Oct. Vir. 1, Lib. 3, Scor. 5, Sag. 7, Cap. 10, Aqu. 12, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 20, Gem. 22, Can. 24, Leo 27, Vir. 29, Lib. 31.

Nov. Lib. 1, Scor. 2, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 16, Gem. 18, Can. 21, Leo 23, Vir. 25, Lib. 27, Scor. 29.

Dec. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 11, Tau. 13, Gem. 16, Can. 18, Leo 20, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 26, Sag. 29, Cap. 31.

Mercury

Jan. Feb. Mar.

Scor. 1, Sag. 7, Cap. 16, Aqu. 27.

Pi. 4, Ar. 9, Tau. 16, Gem. 22, Can. 27.

Leo 4, Vir. 9, Lib. 16, Scor. 25.

Apr. Sag. 4, Cap. 14, Aqu. 25.

May Pi. 3, Ar. 10, Tau. 16, Gem. 21, Can. 26, Leo 31.

June Vir. 5, Lib. 12, Scor. 21.

July Sag. 1, Cap. 12, Aqu. 22, Pi. 30.

Aug. Ar. 6, Tau. 12, Gem. 17, Can. 21, Leo 26.

Sept. Vir. 1, Lib. 8, Scor. 17, Sag. 27.

Oct. Cap. 8, Aqu. 18, Pi. 27.

Nov. Ar. 2, Tau. 7, Gem. 12, Can. 17, Leo 22, Vir. 27. Dee. Lib. 5, Scor. 13, Sag. 24.

Venus

Jan. Lib. 1, Scor. 4, Sag. 23.

Feb. Cap. 11, Aqu. 23.

Map. Pi. 21.

App. Ar. 9, Tau. 28.

May Gem. 16.

June Can. 4, Leo 22.

July Vir. 11, Lib. 22.

Aug. Scor. 17.

Sept. Sag. 5, Cap. 23.

Oct. Aqu. 13, Pi. 31.

Nov. Ar. 19.

Dec Tau. 8, Gem. 27.

Mars

Jan. Tau. 1. Feb. Gem. 25. App. Can. 8. June Leo 10. Aug. Vir. 15. Oct. Lib. 25. Dec. Scor. 29.

Jan. Leo 1. May Vir. 23.

Jupiter. Saturn

Vir. Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Can. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Jan. Pi. 1. Aug. Ar. 26.