Moon

Jan. Sag. 1, Cap. 4, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 11, Tau. 13, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 26.

Sag. 28, Cap. 31. Fell. Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 5, Ar. 7, Tau. 9, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 18, Lib. 20, Scor. 22, Sag. 25, Cap. 27.

Mar. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 7, Gem. 9, Can. 11, Leo 14, Vir. 16, Lib. 18, Scor. 21, Sag. 23, Cap. 26, Aqu. 28, Pi. 30.

Apr. Ar. 1, Tau. 4, Gem. 6, Can. 8, Leo 10, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 17, Sag. 19, Cap. 22, Aqu. 24, Pi. 27, Ar. 29.

May Tau. 1, Gem. 3, Can. 5, Leo 7, Vir. 9, Lib. 12, Scor. 14, Sag. 17, Cap. 19, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 28, Gem. 30.

Jnne Can. 1, Leo 3, Vir. 6, Lib. 8, Scor. 10, Sag. 12, Cap. 14, Aqu. 17, Pi. 19, Ar. 22, Tau. 24, Gem. 26, Can. 28.

July Leo 1, Vir. 3, Lib. 5, Scor. 8, Sag. 10, Cap. 13, Aqu. 15, Pi. 18, Ar. 20, Tau. 22, Gem. 24, Can. 26, Leo 28, Vir. 31.

Aug. Vir. 1, Lib, 2, Scor. 4, Sag. 7, Cap. 9, Aqu. 12, Pi. 14, Ar. 16, Tau. 19, Gem. 21, Can. 23, Leo 25, Vir. 27, Lib. 29, Scor. 31.

Sept. Scor. 1, Sag. 3, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 10, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 17, Can. 19, Leo 21, Vir. 24, Lib. 26, Scor. 28, Sag. 30.

Oct. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 14, Can. 16, Leo 18, Vir. 20, Lib. 23, Scor. 25, Sag. 28, Cap. 30. Nov. Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 8, Gem. 11, Can. 13, Leo 15, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 29.

Dec Pi. 1, Ar. 3, Tau. 6, Gem. 8, Can. 10, Leo 12, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 24, Aqu. 26, Pi. 28, Ar. 31.

Mercury

Jan. Can. 1, Leo 3, Vir. 9, Lib. 14, Scor. 22. Feb. Sag. 2, Cap. 13, Aqu. 23.

Mar. Pi. 3, Ar. 10, Tau. 16, Gem. 21, Can. 26, Leo 31.

Apr. Vir. 6, Lib. 12, Scor. 21.

May Sag. 2, Cap. 12, Aqu. 22, Pi. 30.

June Ar. 5, Tau. 11, Gem. 16, Can. 21, Leo 26.

July Vir. 3, Lib. 9, Scor. 18, Sag. 28.

An*. Cap. 8, Aqu. 18, Pi. 26.

Sept. Ar. 2, Tau. 8, Gem. 13, Can. 18, Leo 23, Vir. 29.

Oct. Lib. 6, Scor. 15, Sag. 25.

Nov. Cap. 4, Aqu. 14, Pi. 22, Ar. 29.

Dee. Tau. 5, Gem. 10, Can. 15, Leo 20, Vir. 25.

Venus

Jan. Can. 1, Leo 6, Vir. 24.

Feb. Lib. 12.

Mar. Scor. 2, Sag. 21.

Apr. Cap. 9, Aqu. 28.

May Pi. 17.

June Ar. 4, Tau. 23.

July Gem. 12, Can. 31.

Aug. Leo 18.

Sept. Vir. 6, Lib. 25.

Oct. Scor. 13.

Nov. Sag. 1, Cap. 19.

Dee. Aqu. 8, Pi. 29.

Mars

Jan. Ar. 1, Tau. 30. Mar. Gem. 24. May Can. 22. July Leo 24. Sept. Vir. 31. Dee. Lib. 7.

Jupiter

Jan. Gem. 1. May Can. 13.

Saturn

Leo Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Gem. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Pi. Jan. 1-Dec. 31.