Moon

Jan. Pi. 1, Ar. 2, Tau. 4, Gem. 7, Can. 9, Leo 11, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 23, Aqu. 25, Pi. 27, Ar. 29.

Feb. Tau. 1, Gem. 3, Can. 5, Leo 8, Vir. 10, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 18, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 28.

Mar. Tau. 1, Gem. 2, Can. 4, Leo 7, Vir. 9, Lib. 12, Scor. 14, Sag. 17, Cap. 19, Aqu. 21, Pi. 23, Ar. 25, Tau. 27, Gem. 30, Apr. Can. 1, Leo 3, Vir. 6, Lib. 8, Scor. 11, Sag. 13, Cap. 15, Aqu. 18, Pi. 20, Ar. 22, Tan. 24, Gem. 26, Can. 28.

May Leo 1, Vir. 3, Lib. 6, Scor. 8, Sag. 10, Cap. 13, Aqu. 15, Pi. 17, Ar. 19, Tau. 21, Gem. 23, Can. 26, Leo 28, Vir. 30. Jane Vir. 1, Lib. 2, Scor. 4, Sag. 7, Cap. 9, Aqu. 11, Pi. 13, Ar. 15, Tau. 18, Gem. 20, Can. 22, Leo 24, Vir. 27, Lib. 29. July Scor. 1, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 17, Can. 19, Leo 22, Vir. 24, Lib. 27, Scor. 29, Sag. 31. Aug. Sag. 1, Cap. 2, Aqu. 5, Pi. 7, Ar. 9, Tau. 11, Gem. 13, Can. 15, Leo 18, Vir. 20, Lib. 23, Scor. 25, Sag. 28, Cap. 30.

Sept. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 7, Gem. 9, Can. 12, Leo 14, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 22, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 29.

Oct. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 7, Can. 9, Leo 11, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 24, Aqu. 26, Pi. 28, Ar. 31.

Nov. Tau. 1, Gem. 3, Can. 5, Leo 8, Vir. 10, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 18, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 27, Tau. 29.

Dee. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 10, Scor. 12, Sag. 15, Cap. 17, Aqu. 19, Pi. 22, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28, Can. 30.

Mercury

Jan. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 13, Pi. 21, Ar. 28.

Teh. Tau. 3, Gem. 8, Can. 13, Leo 18, Vir. 23.

Map. Lib. 3, Scor. 11, Sag. 21.

App. Cap. 1, Aqu. 11, Pi. 19, Ar. 26.

May Tau. 2, Gem. 7, Can. 12, Leo 17, Vir. 22, Lib. 29.

June Scor. 6, Sag. 17, Cap. 28.

July Aqu. 8, Pi. 16, Ar. 23, Tau. 29.

Aug. Gem. 3, Can. 8, Leo 13, Vir. 18, Lib. 25.

Sept. Scor. 3, Sag. 13, Cap. 24.

Oct. Aqu. 4, Pi. 12, Ar. 19, Tau. 25, Gem. 29. Nov. Can. 3, Leo 8, Vir. 14, Lib. 21, Scor. 29. Dec. Sag. 10, Cap. 20, Aqu. 31.

Venus

Jan. Aqu. 1, Pi. 20. Feb. Ar. 8, Tau. 27. Mar. Gem. 18. Apr. Can. 4, Leo 24. May Vir. 12, Lib. 31. Jane Scor. 18. Jaly Sag. 7, Cap. 26. Ang. Aqu. 14. Sept. Pi. 2, Ar. 21. Oet. Tau. 10, Gem. 29. Nov. Can. 16. Dee. Leo 5, Vir. 23.

Mars

Jan. Gem. 1. Feb. Can. 15. Apr. Leo 19. Jnne Vir. 25. Sept. Lib. 1. Nov. Scor. 6.

Jupiter

Jan. Can. 1. Dec. Leo 3.

Saturn

Scor. Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Scor. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Gem, Jan. 1-Dec. 31.