Moon

Jan. Lib, 1, Scor. 3, Sag. 5, Cap. 7, Aqu. 9, Pi. 12, Ar. 14, Tau. 16, Gem. 19, Can. 21, Leo 24, Vir. 26, Lib. 28, Scor. 30.

Feb. Sag. 1, Cap. 4, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 13, Gem. 15, Can. 18, Leo 20, Vir. 22, Lib. 25, Scor. 27. Mar. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 7, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 15, Can. 17, Leo 20, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 30.

Apr. Aqu. 1, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 8, Gem. 11, Can. 14, Leo 16, Vir. 18, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 27, Aqu. 30.

May Aqu. 1, Pi. 2, Ar. 4, Tau. 7, Gem. 9, Can. 12, Leo 14, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 21, Sag. 23, Cap. 25, Aqu. 27, Pi. 29, Ar. 31. June Ar. 1, Tau. 2, Gem. 4, Can. 7, Leo 9, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 16, Sag. 18, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 27, Tau. 29. July Tau. 1, Gem. 2, Can. 4, Leo 7, Vir. 9, Lib. 11, Scor. 14, Sag. 16, Cap. 18, Aqu. 20, Pi. 22, Ar. 24, Tau. 27, Gem. 29.

Aug. Can. 1, Leo 3, Vir. 5, Lib. 8, Scor. 10, Sag. 12, Cap. 14, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 20, Tau. 23, Gem. 25, Can. 28, Leo 30. Sept. Leo 1, Vir. 2, Lib. 4, Scor. 6, Sag. 8, Cap. 11, Aqu. 13, Pi. 16, Ar. 18, Tau. 20, Gem. 23, Can. 25, Leo 28, Vir. 30.

Oct. Lib. 1, Scor. 3, Sag. 5, Cap. 7, Aqu. 10, Pi. 12, Ar. 14, Tau. 17, Gem. 19, Can. 22, Leo 24, Vir. 26, Lib. 29, Scor. 31.

Not. Scor. 1, Sag. 2, Cap. 4, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 13, Gem. 15, Can. 18, Leo 20, Vir. 23, Lib. 25, Scor. 27, Sag. 29. Dee. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 5, Ar. 8, Tau. 10, Gem. 13, Can. 15, Leo 18, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 30.

Mercury

Jan. Can. 1, Leo 4, Vir. 11, Lib. 18, Scor. 26.

Feb. Sag. 4, Cap. 15, Aqu. 25.

Mar. Pi. 5, Ar. 12, Tau. 18, Gem. 23, Can. 28.

Apr. Leo 2, Vir. 8, Lib. 15, Scor. 23.

May Sag. 3, Cap. 14, Aqu. 23.

June Pi. 2, Ar. 9, Tau. 15, Gem. 20, Can. 25, Leo 30.

July Vir. 5, Lib. 12, Scor. 19, Sag. 29.

Aug. Cap. 9, Aqu. 19, Pi. 29.

Sept. Ar. 5, Tau. 11, Gem. 16, Can. 20, Leo 25.

Oct. Vir. 1, Lib. 8, Scor. 16, Sag. 25.

Not. Cap. 5, Aqu. 15, Pi. 25.

Dee. Ar. 2, Tau. 7, Gem. 13, Can. 17, Leo 22, Vir. 28.

Venus

Jan. Vir. 1, Lib. 14. Feb. Scor. 2, Sag. 21. Mar. Cap. 9, Aqu. 28. Apr. Pi. 16. May Ar. 5, Tau. 25. June Gem. 12, Can. 30.

July Leo 20.

Aug. Vir. 6, Lib. 26.

Sept. Scor. 14.

Oct. Sag. 2, Cap. 21.

Not. Aqu. 9, Pi. 28.

Dee. Ar. 17.

Mars

Jan. Pi. 1. Feb. Ar. 9. Mar. Tau. 31. May Gem. 22. July Can. 21. Sept. Leo 13. Not. Vir. 30.

Jupiter

Jan. Can. 1. Mar. Leo 19.

Saturn

Cap. Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Jan. Can. 1. Mar. Leo 21.

Neptune

Ar. Jan. 1-Dec. 31.