Moon

Jan. Tau. 1, Gem. 2, Can. 4, Leo 7, Vir. 9, Lib. 11, Scor. 13, Sag. 15, Cap. 17, Aqu. 20, Pi. 22, Ar. 24, Tau. 27, Gem. 29.

Feb. Can. 1, Leo 3, Vir. 5, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 12. Cap. 14, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 26, Can. 28.

Mar. Leo 1, Vir. 4, Lib. 6, Scor. 8, Sag. 10, Cap. 12, Aqu. 14, Pi. 17, Ar. 19, Tau. 21, Gem. 24, Can. 26, Leo 29, Vir. 31. Apr. Vir. 1, Lib. 2, Scor. 4, Sag. 6, Cap. 8, Aqu. 10, Pi. 13, Ar. 15, Tau. 18, Gem. 20, Can. 23, Leo 25, Vir. 27, Lib. 30.

May Lib. 1, Scor. 2, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 8, Pi. 10, Ar. 12, Tau. 15, Gem. 17, Can. 20, Leo 22, Vir. 25, Lib. 27, Scor. 29, Sag. 31.

June Sag. 1, Cap. 2, Aqu. 4, Pi. 6, Ar. 9, Tau. 11, Gem. 14, Can. 16, Leo 19, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 25, Sag. 27, Cap. 29.

July Cap. 1, Aqu. 2, Pi. 4, Ar. 6, Tau. 8, Gem. 11, Can. 14, Leo 16, Vir. 18, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 27, Aqu. 29, Pi. 31.

Aug. Pi. 1, Ar. 2, Tau. 5, Gem. 7, Can. 10, Leo 12, Vir. 15, Lib. 17, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 23, Aqu. 25, Pi. 27, Ar. 30.

Sept. Tau. 1, Gem. 4, Can. 6, Leo 9, Vir. 11, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 17, Cap. 19, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 28.

Oct. Gem. 1, Can. 4, Leo 6, Vir. 8, Lib. 10, Scor. 13, Sag. 15, Cap. 17, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 23, Tau. 26, Gem. 28, Can. 31.

Not. Can. 1, Leo 2, Vir. 5, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 15, Pi. 17, Ar. 20, Tau. 22, Gem. 25, Can. 27, Leo 30. Dee. Leo 1, Vir. 2, Lib. 4, Scor. 6, Sag. 8, Cap. 10, Aqu. 12, Pi. 15, Ar. 17, Tau. 19, Gem. 22, Can. 24, Leo 27, Vir. 29.

Mercury

Jan. Aqu. 1, Pi. 9, Ar. 14, Tau. 24, Gem. 26, Can. 31.

Feb. Leo 5, Vir. 10, Lib. 18, Scor. 27.

Map. Sag. 9, Cap. 19, Aqu. 29.

App. Pi. 7, Ar. 14, Tau. 20, Gem. 25, Can. 30.

May Leo 5, Vir. 10, Lib. 18, Scor. 25.

June Sag. 6, Cap. 16, Aqu. 26.

July Pi. 4, Ar. 10, Tau. 16, Gem. 21, Can. 26, Leo 31.

Aug. Vir. 6, Lib. 13, Scor. 21, Sag. 31.

Sept. Cap. 11, Aqu. 21, Pi. 30.

Oct. Ar. 7, Tau. 12, Gem. 17, Can. 22, Leo 27.

Nov. Vir. 2, Lib. 9, Scor. 17, Sag. 28.

Dec. Cap. 9, Aqu. 19, Pi. 26.

Venus

Jan. Cap. 1, Aqu. 6, Pi. 24.

Feb. Ar. 12.

Mar. Tau. 3, Gem. 22.

Apr. Can. 9, Leo 27.

May Vir. 16.

June Lib. 3, Scor. 22.

July Sag. 11, Cap. 30.

Aug. Aqu. 17.

Sept. Pi. 6, Ar. 25.

Oct. Tau. 14.

Nov. Gem. 4, Can. 20.

Dec. Leo 8, Vir. 26.

Mars

Jan. Gem. 1. Feb. Can. 23. Apr. Leo 28. July Vir. 6. Sept. Lib. 11. Nov. Scor. 16.

Jupiter

Jan. Lib. 1. July Scor. 21.

Saturn

4Tan. Vir. 1, Lib. 19.

Uranus

Gem. Jan. 1-Dec. 31.