Moon

Jan. Pi. 1, Ar. 2, Tau. 4, Gem. 7, Can. 9, Leo 11, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 23, Aq*v 25, Pi. 27, Ar. 29.

Feb. Tau. 1, Gem. 3, Can. 5, Leo 8, Vir. 10, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 18, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 28.

Mar. Tau. 1, Gem. 2, Can. 4, Leo 7, Vir. 9, Lib. 12, Scor. 14, Sag. 17, Cap. 19, Aqu. 21, Pi. 23, Ar. 25, Tau. 27, Gem. 30.

Apr. Can. 1, Leo 3, Vir. 6, Lib. 8, Scor. 11, Sag. 13, Cap. 15, Aqu. 18, Pi. 20, Ar. 22, Tau. 24, Gem. 26, Can. 28.

May Leo 1, Vir. 3, Lib. 6, Scor. 8, Sag. 10, Cap. 13, Aqu. 15, Pi. 17, Ar. 19, Tau. 21, Gem. 23, Can. 26, Leo 28, Vir. 30.

June Vir. 1, Lib. 2, Scor. 4, Sag. 7, Cap. 9, Aqu. 11, Pi. 13, Ar. 15, Tau. 18, Gem. 20, Can. 22, Leo 24, Vir. 27, Lib. 29.

July Scor. 1, Sag. 4, Cap. 6, Aqu. 8, Pi, 11, Ar. 13, Tau. 15, Gem. 17, Can. 19, Leo 22, Vir. 24, Lib. 27, Scor. 29, Sag. 31. Aug. Sag. 1, Cap. 2, Aqu. 5, Pi. 7, Ar. 9, Tau. 11, Gem. 13, Can. 15, Leo 18, Vir. 20, Lib. 23, Scor. 25, Sag. 28, Cap. 30.

Sept. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 7, Gem. 9, Can. 12, Leo 14, Vir. 17, Lib. 19, Scor. 22, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 29.

(Oct. Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 7, Can. 9, Leo 11, Vir. 14, Lib. 16, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 24, Aqu. 26, Pi. 28, Ar. 30.

Nov. Tau. 1, Gem. 3, Can. 5, Leo 8, Vir. 10, Lib. 13, Scor. 15, Sag. 18, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 27, Tau. 29. Dec. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 10, Scor. 12, Sag. 15, Cap. 17, Aqu. 19, Pi. 22, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28, Can. 30.

Mercury

Jan. Pi. 1, Ar. 6, Tau. 13, Gem. 18, Can. 23, Leo 28.

Feb. Vir. 3, Lib. 10, Scor. 18, Sag. 28.

Mar. Cap. 12, Aqu. 21, Pi. 30.

Apr. Ar. 6, Tau. 11, Gem. 16, Can. 21, Leo 26.

May Vir. 2, Lib. 9, Scor. 17, Sag. 26.

June Cap. 7, Aqu. 17, Pi. 26.

July Ar. 3, Tau. 8, Gem. 13, Can. 18, Leo 22, Vir. 29.

Aug. Lib. 6, Scor. 14, Sag. 25.

Sept. Cap. 4, Aqu. 14, Pi. 22, Ar. 28.

Oct. Tau. 4, Gem. 10, Can. 15, Leo 20, Vir. 25.

Nov. Lib. 1, Scor. 7, Sag. 19, Cap. 30.

Dee. Aqu. 10. Pi. 18, Ar. 26.

Venus

Jan. Ar. 1, Tau. 6, Gem. 24.

Feb. Can. 12.

Mar. Leo 2, Vir. 21.

App. Lib. 8, Scor. 27.

May Sag. 16.

June Cap. 4, Aqu. 22.

July Pi. 12, Ar. 31.

Aug. Tau. 18.

Sept. Gem. 6, Can. 25.

Oct. Leo 13.

Nov. Vir. 1, Lib. 20.

Dee. Scor. 9, Sag. 26.

Mars

Jan. Pi. 1, Ar. 23. Map. Tau. 13. May Gem. 6.

Uranus

Tau. Jan. 1-Dec. 81.

Neptune

Pi. Jan. 1-Dec. 31.