Moon

Jan. Ar. 1, Tau. 3, Gem. 5, Can. 7, Leo 10, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 16, Sag. 19, Cap. 21, Aqu. 24, Pi. 26, Ar. 28, Tau. 31.

Feb. Tau. 1, Gem. 2, Can. 4, Leo 6, Vir. 8, Lib. 10, Scor. 13, Sag. 15, Cap. 18, Aqu. 20, Pi. 23, Ar. 25, Tau. 27.

Mar. Gem. 1, Can. 3, Leo 5, Vir. 7, Lib. 10, Scor. 12, Sag. 15, Cap. 17, Aqu. 20, Pi. 22, Ar. 24, Tau. 26, Gem. 28, Can. 30.

Apr. Leo 1, Vir. 4, Lib. 6, Scor. 8, Sag. 11, Cap. 13, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 21, Tau. 23, Gem. 25, Can. 27, Leo 29.

May Vir. 1, Lib. 3, Scor. 6, Sag. 8, Cap. 11, Aqu. 13, Pi. 16, Ar. 18, Tau. 20, Gem. 22, Can. 24, Leo 26, Vir. 28, Lib. 31.

June Lib. 1, Scor. 2, Sag. 4, Cap. 7, Aqu. 10, Pi. 12, Ar. 14, Tau. 16, Gem. 18, Can. 20, Leo 22, Vir. 25, Lib. 27, Scor. 29.

July Scor. 1, Sag. 2, Cap. 4, Aqu. 7, Pi. 9, Ar. 12, Tau. 14, Gem. 16, Can. 18, Leo 20, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 27, Sag. 29. Aug. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 5, Ar. 8, Tau. 10, Gem. 12, Can. 14, Leo 16, Vir. 18, Lib. 21, Scor. 23, Sag. 25, Cap. 28, Aqu. 30.

Sept. Aqu. 1, Pi. 2, Ar. 4, Tau. 6, Gem. 8, Can. 11, Leo 13, Vir. 15, Lib. 17, Scor. 19, Sag. 22, Cap. 24, Aqu. 27, Pi. 29.

Oct. Ar. 1, Tau. 4, Gem. 6, Can. 8, Leo 10, Vir. 12, Lib. 14, Scor. 17, Sag. 19, Cap. 21, Aqu. 24, Pi. 26, Ar. 29, Tau. 31.

Nov. Tau. 1, Gem. 2, Can. 4, Leo 6, Vir. 8, Lib. 11, Scor. 13, Sag. 15, Cap. 18, Aqu. 20, Pi. 23, Ar. 25, Tau. 27, Gem. 29.

Dee. Can. 1, Leo 3, Vir. 6, Lib. 8, Scor. 10, Sag. 13, Cap. 15, Aqu. 18, Pi. 20, Ar. 23, Tau. 25, Gem. 27, Can. 30.

Mercury

Jan. Cap. 1, Aqu. 11, Pi. 19, Ar. 26.

Feb. Tau. 1, Gem. 6, Can. 11, Leo 16, Vir. 21, Lib. 28.

Mar. Scor. 9, Sag. 19, Cap. 30.

Apr. Aqu. 9, Pi. 17, Ar. 24, Tau. 30.

May Gem. 5, Can. 10, Leo 15, Vir. 20, Lib. 27.

June Scor. 5, Sag. 15, Cap. 26.

July Aqu. 6, Pi. 14, Ar. 21, Tau. 27.

Aug. Gem. 1, Can. 6, Leo 11, Vir. 16, Lib. 28.

Sept. Scor. 1, Sag. 11, Cap. 22.

Oct. Aqu. 2, Pi. 10, Ar. 17, Tau. 23, Gem. 28.

Nov. Can. 2, Leo 7, Vir. 12, Lib. 19, Scor. 28.

Dec Sag. 8, Cap. 19, Aqu. 29.

Venus

Jan. Ar. 1, Tau. 6, Gem. 25.

Feb. Can. 12.

Mar. Leo 3, Vir. 21.

Apr. Lib. 9, Scor. 27.

May Sag. 16.

June Cap. 4, Aqu. 23.

July Pi. 12, Ar. 31.

Aug. Tau. 19.

Sept. Gem. 6, Can. 25.

Oct. Leo 14

Nov. Vir. 1, Lib. 19.

Dec. Scor. 8, Sag. 27.

Mars

Jan. Sag. 1. Feb. Cap. 20. Apr. Aqu. 11. May Pi. 29. July Ar. 16. Sept. Tau. 8. Oct. Gem. 26. Dee. Can. 24.

Jupiter

Jan. Leo 1. July Vir. 14.

Saturn

Jan. Pi. 1. May Ar. 15.

Uranus

Ar. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Pi. Jan. 1-Dec. 31.