Moon

Jan. Lib. 1, Scor. 3, Sag. 5, Cap. 7, Aqu. 9, Pi. 11, Ar. 13, Tau. 16, Gem. 18, Can. 21, Leo 23, Vir. 26, Lib. 28, Scor. 30.

Feb. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 7, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 14, Can. 17, Leo 19, Vir. 22, Lib. 24, Scor, 26, Sag. 28.

Mar. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 5, Pi. 7, Ar. 9, Tau. 11, Gem. 14, Can. 16, Leo 19, Vir. 21, Lib. 23, Scor. 26, Sag. 28, Cap. 30.

Apr. Aqu. 1, Pi. 3, Ar. 5, Tau. 8, Gem. 10, Can. 13, Leo 15, Vir. 18, Lib. 20, Scor. 22, Sag. 24, Cap. 26, Aqu. 28, Pi. 30.

May Pi. 1, Ar. 3, Tau. 5, Gem. 7, Can. 10, Leo 12, Vir. 15, Lib. 17, Scor. 19, Sag. 21, Cap. 23, Aqu. 25, Pi. 28, Ar. 30.

Jnne Tau. 1, Gem. 4, Can. 6, Leo 9, Vir. 11, Lib. 14, Scor. 16, Sag. 18, Cap. 20, Aqu. 22, Pi. 24, Ar. 26, Tau. 28.

July Gem. 1, Can. 3, Leo 6, Vir. 8, Lib. 11, Scor. 13, Sag. 15, Cap. 17, Aqu. 19, Pi. 21, Ar. 23, Tau. 26, Gem. 28, Can. 31.

Aug. Can. 1, Leo 2, Vir. 5, Lib. 7, Scor. 9, Sag. 12, Cap. 14, Aqu. 16, Pi. 18, Ar. 20, Tau. 22, Gem. 24, Can. 27, Leo 29.

Sept. Vir. 1, Lib. 3, Scor. 6, Sag. 8, Cap. 10, Aqu. 12, Pi. 14, Ar. 16, Tau. 18, Gem. 21, Can. 23, Leo 26, Vir. 28.

Oct. Lib. 1, Scor. 3, Sag. 5, Cap. 7, Aqu. 9, Pi. 11, Ar. 14, Tau. 16, Gem. 18, Can. 21, Leo 23, Vir. 26, Lib. 28, Scor. 30.

Nov. Sag. 1, Cap. 3, Aqu. 6, Pi. 8, Ar. 10, Tau. 12, Gem. 15, Can. 17, Leo 19, Vir. 22, Lib. 24, Scor. 27, Sag. 29.

Dec. Cap. 1, Aqu. 3, Pi. 5, Ar. 7, Tau. 9, Gem. 12, Can. 14, Leo 17, Vir. 19, Lib. 22, Scor. 24, Sag. 26, Cap. 28, Aqu. 30.

Mercury

Jan. Tau. 1, Gem. 3, Can. 8, Leo 13, Vir. 18, Lib. 25.

Feb. Scor. 3, Sag. 13, Cap. 24.

Mar. Aqu. 6, Pi. 15, Ar. 22, Tau. 27.

Apr. Gem. 1, Can. 6, Leo 11, Vir. 16, Lib. 23.

May Scor. 2, Sag. 12, Cap. 23.

June Aqu. 2, Pi. 10, Ar. 17, Tau. 23, Gem. 28.

July Can. 3, Leo 8, Vir. 13, Lib. 20, Scor. 29.

Aug. Sag. 8, Cap. 19, Aqu. 29.

Sept. Pi. 6, Ar. 13, Tau. 19, Gem. 24, Can. 29.

Oct. Leo 4, Vir. 9, Lib. 16, Scor. 26.

Nov. Sag. 4, Cap. 15, Aqu. 25.

Dec Pi. 3, Ar. 10, Tau. 16, Gem. 21, Can. 26, Leo 31.

Venus

Jan. Lib. 1, Scor. 6, Sag. 25. Feb. Cap. 13. Mar. Aqu. 4, Pi. 23. Apr. Ar. 11, Tau. 30. May Gem. 18. June Can. 6, Leo 24. July Vir. 13, Lib. 31. Aug. Scor. 19. Sept. Sag. 7, Cap. 26. Oct. Aqu. 15. Nov. Pi. 3, Ar. 22. Dec Tau. 10, Gem. 29.

Mars

Jan. Lib. 1, Scor. 24. Mar. Sag. 25. May Cap. 19. July Aqu. 8. Aug. Pi. 25. Oct. Ar. 11. Nov. Tau. 30.

Jupiter

Jan. Ar. 1. Aug. Tau. 26.

Saturn

Aqu. Jan. 1-Dec. 31.

Uranus

Ar. Jan. 1-Dec. 31.

Neptune

Aqu. Jan. 1-Dec. 31.